mandag, juni 17, 2024

Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er Struer Skyttekreds.
Foreningen er stiftet den 19. maj 1863 og har hjemsted i Struer Kommune.

§ 2

Foreningens formål er ved skydning og bueskydning, herunder armbrøstskydning, som idræt og andet kulturelt virke at fremme denne sport og det folkelige foreningsarbejde.

§ 3

Foreningen er gennem DGI Vestjylland Skydning tilsluttet DGI skydning og gennem Jyllands Skytteforbund (JSF) tilsluttet Dansk Skytte Union (DSkyU), under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er dermed underlagt disses love og bestemmelser.

§ 4

Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som støttemedlemmer kan optages enhver.

Ved udmeldelse ydes ikke kontingentrefusion. Det påhviler medlemmet at afklare eventuelle forhold vedrørende våben og våbentilladelser inden afgang fra foreningen.

Kontingentet skal være betalt senest den 1. april. Ved restance vil der senest den 15. april blive udsendt rykkerskrivelse med varsel om tilbagekaldelse af evt. våbenpåtegning og sletning af medlemskab. Ved fortsat restance vil medlemmer med våbenpåtegning, senest den 25. april få tilsendt ny varsel samt formular om tilbagekaldelse af våbenpåtegning.

Fornyet medlemskab kan kun opnås ved udligning af restancen.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan kræve kendelsen behandlet på førstkommende generalforsamling.

§ 5

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen indkaldes med 5 ugers varsel ved annoncering på klubbens hjemmeside og ved opslag i klublokalerne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 3 uger før generalforsamlingen. Indkommende forslag, revideret regnskab, budget og kontingent for det nye foreningsår, opslås til gennemsyn i klubbens lokaler 2 uger før generalforsamlingen.

Kun fremmødte aktive medlemmer med mindst 3 måneders medlemskab og som er fyldt 16 år, har stemmeret.

På generalforsamlingen afgøres alle sager, herunder ved optagelse af lån for et beløb større end kr. 25.000,00, ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af vedtægterne at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget. Skriftlig afstemning foretages, hvis et medlem kræver det

Der skrives referat over generalforsamlingens beslutninger. Dette lægges efterfølgende på Struer Skyttekreds’ hjemmeside.

§ 6

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det nye foreningsår, herunder fastsættelse af kontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag.
  1. Valg af bestyrelse i henhold til § 8.
  2. Valg af 2 suppleanter.
  3. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 7. Eventuelt

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent eller

når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget.

§ 8

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen.

Formanden og Kasseren vælges direkte af generalforsamlingen, medens den øvrig bestyrelse konstituerer sig selv.

Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år, og som har været aktivt medlem i mindst 3 måneder.

Alle vælges for 2 år ad gangen og afgår på skift med 2 og 3 medlemmer hvert andet år. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Forretningsordenen skal indeholde eller henvise til gældende retningslinjer for bestyrelsen, samt mødefrekvens og faste punkter til dagordenen. Dagsorden og mødereferater kommunikeres, før og efter møderne, via. klubbens normale kommunikationskanaler.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er mødt. Afgørelser træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der skrives referat over bestyrelsens beslutninger. Referater godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen drager omsorg for nedsættelse af skydeudvalg.

§ 9

Foreningens regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12.

§ 10

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, ved underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 11

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. Alene foreningens formue hæfter herfor.

Foreningen medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentbetaling.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller på økonomisk udbytte af nogen art.

§ 12

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til

at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse af et våben.

§ 13

Udtræder foreningen af DGI Vestjylland Skydning skal våben og andre effekter tilhørende DGI Vestjylland Skydning afleveres. Eventuelle andre mellemværender med DGI Vestjylland Skydning skal ligeledes afvikles.

§ 14

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af DGI Vestjylland Skydning, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele samt for DGI Skydning’s vedkommende, kartoteker over registreringspligtige våben.

Ud over det i stk. 2 nævnte, tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Struer Kommune.

Vedtaget ved ordinær generalforsamling, 29. februar 2016

Dette websted bruger cookies. Ved at forsat at bruge dette websted accepterer du vores brug af cookies. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere